Νομοθεσία Έργων ΕΣΠΑ

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αρχεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ΦΕΚ, σημαντικές εγκυκλίους και νόμους σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Α1. Διαρθρωτικά Ταμεία, Γενικοί Κανονισμοί

Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο

Κρατικές Ενισχύσεις

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)

Δημόσιες Συμβάσεις

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 964/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πάγιους όρους και τις προϋποθέσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι