Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του ιστότοπου
Έκδοση 1.0

Ο δικτυακός τόπος του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που βρίσκεται στη διεύθυνση https://epihirin.gr/ αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΙΚ. ΖΗΚΑ & Ε. ΚΑΪΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τις εν λόγω λειτουργίες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στους παρόντες Όρους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Με την είσοδό σας στον Ιστότοπο, συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτούς τους Όρους. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ. ΕΆΝ ΔΙΑΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ Ή/ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ.

Οι παρόντες όροι απαιτούν τη χρήση της ενότητας 10.2 της διαιτησίας σε ατομική βάση για την επίλυση διαφορών και περιορίζουν επίσης τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφοράς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Γεννήτριας Όρων Χρήσης.

Πρόσβαση στον ιστότοπο
Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας εγκρίνονται με τους παρόντες Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν επιτρέπεται να πωλείτε, να ενοικιάζετε, να εκμισθώνετε, να μεταβιβάζετε, να εκχωρείτε, να διανέμετε, να φιλοξενείτε ή να εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο εμπορικά την Ιστοσελίδα- (β) δεν επιτρέπεται να αλλάζετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να αποσυναρμολογείτε, να αντισυνθέτετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας- (γ) δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα προκειμένου να δημιουργήσετε παρόμοια ή ανταγωνιστική ιστοσελίδα, και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, προβληθεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλες οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εγκρίνετε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της.

Δεν παρέχεται υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Εξαιρουμένου οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στην Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ανήκουν στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές της Εταιρείας. Σημειώστε ότι οι παρόντες Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν οποιαδήποτε δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα επί οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

 

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων- Άλλοι χρήστες
Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων και/ή να εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων. Οι εν λόγω Σύνδεσμοι & Διαφημίσεις τρίτων δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιουσδήποτε Συνδέσμους & Διαφημίσεις τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνσή σας και δεν εξετάζει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή κάνει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόζετε το κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας κατά τον τρόπο αυτό. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι όροι και οι πολιτικές του εκάστοτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

Άλλοι χρήστες. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε.

Με το παρόν απαλλάσσετε και απαλλάσσετε δια παντός την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εντολοδόχους μας από κάθε παρελθούσα, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαφωνία, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, αγωγή και αιτία αγωγής κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, με το παρόν παραιτείστε από το άρθρο 1542 του αστικού κώδικα της Καλιφόρνιας σε σχέση με τα παραπάνω, το οποίο ορίζει: “μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή δεν υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της απαλλαγής, οι οποίες, αν τις γνώριζε, θα έπρεπε να είχαν επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη”.

Cookies και Web Beacons. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ χρησιμοποιεί “cookies”. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών και των σελίδων του ιστότοπου στις οποίες ο επισκέπτης είχε πρόσβαση ή τις οποίες επισκέφθηκε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες.

Αποποίηση ευθυνών
Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμος” και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, είτε νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, αθόρυβης απόλαυσης, ακρίβειας ή μη παραβίασης. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή ότι θα είναι ακριβής, αξιόπιστος, απαλλαγμένος από ιούς ή άλλους επιβλαβείς κώδικες, πλήρης, νόμιμος ή ασφαλής. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί εγγυήσεις σε σχέση με τον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε ο παραπάνω αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ως προς τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός της ευθύνης
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα δεδομένα, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή τιμωρητική ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στη συσκευή ή το σύστημα υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτήν.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου που περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία, θα περιορίζεται πάντοτε στο ανώτατο όριο των πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (50 δολάρια ΗΠΑ). Η ύπαρξη περισσότερων από μία αξιώσεων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

 

Χρονικά όρια. Εάν εσείς ή η Εταιρεία επιδιώξετε διαιτησία, η διαιτητική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει ή/και να ζητηθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής και εντός οποιασδήποτε προθεσμίας που επιβάλλεται από τους κανόνες της AAA για τη σχετική αξίωση.

Εξουσία του διαιτητή. Εάν κινηθεί διαιτησία, ο διαιτητής θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και της Εταιρείας και η διαφορά δεν θα ενοποιηθεί με άλλα θέματα ή δεν θα ενταχθεί με άλλες υποθέσεις ή μέρη. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να εγκρίνει προτάσεις που απορρίπτουν το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε απαίτησης. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιδικάζει χρηματική αποζημίωση και να χορηγεί οποιαδήποτε μη χρηματική αποζημίωση ή ανακούφιση είναι διαθέσιμη σε ένα άτομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της AAA και τους Όρους. Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης που περιγράφει τις βασικές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση. Ο διαιτητής έχει την ίδια εξουσία να επιδικάζει αγωγές σε ατομική βάση που θα είχε ένας δικαστής σε δικαστήριο. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και την Εταιρεία.

Παραίτηση από τη δίκη με ενόρκους. Τα μέρη παραιτούνται από τα συνταγματικά και νομοθετικά δικαιώματά τους να προσφύγουν σε δικαστήριο και να δικαστούν ενώπιον δικαστή ή ενόρκων, επιλέγοντας αντ’ αυτού ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία βάσει της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας. Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι συνήθως πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από τους κανόνες που εφαρμόζονται σε δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από δικαστήριο. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο με αγωγή για την ακύρωση ή την εκτέλεση μιας διαιτητικής απόφασης ή με άλλο τρόπο, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με ενόρκους, επιλέγοντας την επίλυση της διαφοράς από δικαστή.

Παραίτηση από ομαδικές ή ενοποιημένες αγωγές. Όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας πρέπει να διαιτητεύονται ή να εκδικάζονται σε ατομική βάση και όχι σε ομαδική βάση, και οι αξιώσεις περισσότερων του ενός πελατών ή χρηστών δεν μπορούν να διαιτητεύονται ή να εκδικάζονται από κοινού ή να ενοποιούνται με εκείνες οποιουδήποτε άλλου πελάτη ή χρήστη.

Εμπιστευτικότητα. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Τα μέρη συμφωνούν να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει τα μέρη να υποβάλουν σε δικαστήριο οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης ή την αναζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ή δίκαιων μέτρων.

Διαχωρισιμότητα. Εάν οποιοδήποτε µέρος ή µέρη της παρούσας συµφωνίας διαιτησίας κριθεί σύµφωνα µε το νόµο άκυρο ή µη εκτελεστό από αρµόδιο δικαστήριο, τότε το συγκεκριµένο µέρος ή µέρη δεν έχουν καµία ισχύ και διαχωρίζονται και το υπόλοιπο της συµφωνίας εξακολουθεί να ισχύει πλήρως.

Δικαίωμα παραίτησης. Οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία διαιτησίας μπορούν να παραληφθούν από το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η αξίωση. Η εν λόγω παραίτηση δεν αίρει ούτε επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Επιβίωση της συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της σχέσης σας με την Εταιρεία.

Δικαστήριο μικροδιαφορών. Παρά τα ανωτέρω, είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορείτε να ασκήσετε ατομική αγωγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών.

Επείγουσα δίκαιη αρωγή. Παρά τα ανωτέρω, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ζητήσει επείγουσα δίκαιη δικαστική προστασία ενώπιον πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου προκειμένου να διατηρηθεί το status quo εν αναμονή της διαιτησίας. Η αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων δεν θεωρείται παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Απαιτήσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι αξιώσεις δυσφήμισης, η παραβίαση του νόμου περί απάτης και κατάχρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παραβίαση ή υπεξαίρεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών του άλλου μέρους δεν υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία διαιτησίας.

Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις όπου η ανωτέρω συμφωνία διαιτησίας επιτρέπει στα μέρη να διεξάγουν δικαστική διαμάχη, τα μέρη συμφωνούν με το παρόν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της κομητείας Ολλανδίας, Καλιφόρνια, για τους σκοπούς αυτούς.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε η Εταιρεία δημοσιεύει ανακοινώσεις στον Ιστότοπο είτε επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχει η Εταιρεία ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νομική υποχρέωση που θα ικανοποιούσαν οι εν λόγω επικοινωνίες αν ήταν σε έντυπη μορφή.

Ολόκληροι όροι. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους παρόντες Όρους είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Η λέξη “συμπεριλαμβανομένων” σημαίνει “συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό”. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν θίγονται και η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θεωρείται ότι τροποποιείται έτσι ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι αυτή του ανεξάρτητου εργολάβου και κανένα από τα μέρη δεν είναι πράκτορας ή εταίρος του άλλου. Οι παρόντες Όροι, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτούς, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, να ανατεθούν, να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των ανωτέρω θα είναι άκυρη. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει ελεύθερα τους παρόντες Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Όρους θα είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχείς.

Το απόρρητό σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα/εμπορικά σήματα. Πνευματικά δικαιώματα ©. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση του εν λόγω τρίτου μέρους που μπορεί να είναι ιδιοκτήτης των σημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: ΔΙΑΚΟΥ 12 ΛΑΜΙΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@epihirin.gr