Σήμανση CE

Η πιστοποίηση CE δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση CE δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική μόνο για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν προδιαγραφές της ΕΕ και απαιτείται η τοποθέτηση του σήματος CE.

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE για να μπορούν να πωληθούν στην ΕΕ. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή και θεωρείται ότι πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που κατασκευάζονται οπουδήποτε στον κόσμο και στη συνέχεια διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Ότι το προϊόν συμφωνεί με τη νομοθεσία της ΕΕ και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Ο κατασκευαστής του προϊόντος δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν εναρμονίζεται με όλες τις νομικές απαιτήσεις που απαιτούνται για τη σήμανση CE. Με τη σήμανση CE το προϊόν μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Ότι επαλήθευσε τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις σχετικές με την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον) που προβλέπονται στις ισχύουσες Οδηγίες και ότι φρόντισε για την εξέτασή του από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εφόσον αυτό προβλέπουν οι ισχύουσες οδηγίες.

Οι κατηγορίες των προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE. Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες και τις αντιστοιχίσεις τους με τις κατηγορίες προϊόντων μπορείτε να βρείτε στον Μπλε Οδηγό της ΕΕ. Για περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Η πρώτη κίνηση είναι να εντοπιστεί η Οδηγία που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία των προϊόντων. Στη συνέχεια ελέγχονται αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σύμφωνα με την Οδηγία. Οι Οδηγίες καθορίζουν αν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή αν χρειάζεται η παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού. Ο κατασκευαστής του προϊόντος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση της σήμανσης CE ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αφού ολοκληρωθεί η αναγκαία διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση που απαιτείται από την ευρωπαϊκή Οδηγία ένας τρίτος φορέας (ο κοινοποιημένος φορέας), καλείται για να συμμετάσχει στην αξιολόγηση συμμόρφωσης του προϊόντος. Ο κοινοποιημένος φορέας ορίζεται από την κυβέρνηση ενός κράτους και κατά περίπτωση (ανάλογα με την οδηγία) προσφέρει υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών, αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου του προϊόντος, των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας κλπ.