Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ένα σύστημα ποιότητας είναι ένα πλαίσιο ή ένα σύνολο διαδικασιών και πολιτικών που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες του πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας.

Όλα τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 20000

Είναι ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης υπηρεσίας (SMS). Καθορίζει τις απαιτήσεις για τον πάροχο υπηρεσιών ώστε να σχεδιάζει, να θεσπίζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να παρακολουθεί, να αξιολογεί, να διατηρεί και να βελτιώνει ένα SMS.

ISO 27001

Καθορίζει επισήμως ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS), ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πληροφόρησης (που ονομάζεται «κίνδυνοι ασφάλειας πληροφοριών»).

ISO 17025

Αυτό το Διεθνές πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας για τη διεξαγωγή δοκιμών ή/και διακριβώσεων σε όλους τους οργανισμούς, που εκτελούνται µε τη χρήση προτύπων μεθόδων.

ISO / IEC 17024

ο πρότυπο ISO/IEC 17024 κυκλοφόρησε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2003 και είχε σχεδιαστεί για να εναρμονίσει τη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων σε όλο τον κόσμο.

ISO 29990

Είναι ένα διεθνές Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

ISO 50001

Καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας, του οποίου σκοπός είναι ο οποιοσδήποτε φορέας να μπορεί να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ISO 13485

Ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ISO 22301

Ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με το χρόνο διακοπής λόγω απροσδόκητων αναταραχών ή καταστροφών.

ISO 22000

Είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.

ISO 14001

Είναι μια οικογένεια προτύπων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους οργανισμούς.

ISO 9001

Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.