Συστήματα Ποιότητας

Τα συστήματα ποιότητας είναι συστήματα διαχείρισης που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν συνήθως πολιτικές, διαδικασίες και διεργασίες που τίθενται σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παραδίδονται με συνέπεια και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών.

Όλα τα Συστήματα Ποιότητας

ISO 20000

Είναι ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης υπηρεσίας (SMS). Καθορίζει τις απαιτήσεις για τον πάροχο υπηρεσιών ώστε να σχεδιάζει, να θεσπίζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να παρακολουθεί, να αξιολογεί, να διατηρεί και να βελτιώνει ένα SMS.

ISO 27001

Καθορίζει επισήμως ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS), ένα σύνολο δραστηριοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων πληροφόρησης (που ονομάζεται «κίνδυνοι ασφάλειας πληροφοριών»).

ISO 17025

Αυτό το Διεθνές πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ικανότητας για τη διεξαγωγή δοκιμών ή/και διακριβώσεων σε όλους τους οργανισμούς, που εκτελούνται µε τη χρήση προτύπων μεθόδων.

ISO / IEC 17024

ο πρότυπο ISO/IEC 17024 κυκλοφόρησε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2003 και είχε σχεδιαστεί για να εναρμονίσει τη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων σε όλο τον κόσμο.

ISO 29990

Είναι ένα διεθνές Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

ISO 50001

Καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας, του οποίου σκοπός είναι ο οποιοσδήποτε φορέας να μπορεί να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ISO 13485

Ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ISO 22301

Ο στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με το χρόνο διακοπής λόγω απροσδόκητων αναταραχών ή καταστροφών.

ISO 22000

Είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.

ISO 14001

Είναι μια οικογένεια προτύπων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους οργανισμούς.

ISO 9001

Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

adr logo

ADR

Στόχος της είναι να βελτιώσει την ασφάλεια των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και απαιτεί από τους οδηγούς που μεταφέρουν τα εν λόγω εμπορεύματα να είναι κάτοχοι έγκυρης πιστοποίησης οδηγού ADR.

ISO 39001

Καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (road traffic safety-RTS) κάθε οργανισμού που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας με σκοπό τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία.

brc logo

BRC Global Standards

Το BRC (Κώδικας Τροφίμων) είναι μια συλλογή από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες συστάσεις σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Kosher

Το πιστοποιητικό Kosher είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από οργανισμούς πιστοποίησης και τον Αρχηγό του Ισραήλ, στο οποίο ένας Ραβίνος πιστοποιεί ότι τα προϊόντα που αναφέρονται πληρούν τις βιβλικές αρχές της εβραϊκής θρησκείας.

Gost R

Το σύστημα GOST R προέρχεται από το σύστημα GOST που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση και αργότερα υιοθετήθηκε από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών.

Halal

Τα τρόφιμα HALAL ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς εξαιτίας των συστατικών τους και του τρόπου παραγωγής ή σφαγής τους (όταν πρόκειται για ζώα εκτός από ψάρια και θαλασσινά), γι’ αυτό το λόγο φέρουν ειδική πιστοποίηση (σφραγίδα).

IFS Food

Τα IFS πρότυπα είναι ενιαία πρότυπα τροφίμων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένες εταιρείες IFS παράγουν ένα προϊόν ή παρέχουν μια υπηρεσία που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, ενώ συνεχώς εργάζονται για τη βελτίωση της διαδικασίας.

FSSC 22000

Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των ευθυνών της ασφάλειας των τροφίμων και την ποιότητα.

HACCP

Το HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Codex

Το πρότυπο Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) είναι μια συλλογή από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες συστάσεις σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων.

FSC Chain Of Custody Certification

Το FSC στα πλαίσια του σκοπού του για τη βιώσιμη δασοκομία έχει αναπτύξει μία σειρά προτύπων έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που τα ακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πιστοποίηση Chain of Custody του FSC και μετέπειτα να μπορούν να τοποθετήσουν το ανάλογο σήμα στα προϊόντα τους.

IEC 62446

Το πρότυπο IEC 62446 καθορίζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να παραδοθούν σε έναν πελάτη μετά την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος.

Σήμανση CE

Η πιστοποίηση CE δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

NOP National Organic Programmm

Το National Organic Program (NOP) είναι ένα ρυθμιστικό πρόγραμμα που στεγάζεται εντός της USDA Γεωργικής Marketing Υπηρεσίας. Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη προτύπων για τα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα.

AGRO 2

α πρότυπα AGRO 2.1 και AGRO 2.2 έχουν εκπονηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) πρώην Agrocert έτσι ώστε να καθοδηγείται ο παραγωγός στην εφαρμογή ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά την οποία μειώνεται η χρήση χημικών σκευασμάτων και οι ανεξέλεγκτες καλλιεργητικές παρεμβάσεις.

AGRO 3

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) πρώην Agrocert έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 που αφορούν τον τομέα της χοιροτροφίας από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης.