Δάνεια Ταμείου Ανακαμψης

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 12,7 δισ. Θα διατεθούν μέσω δανείων μειωμένου επιτοκίου με κριτήρια αγοράς, αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις

Βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης

To ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι δίπλα σας έτσι ώστε να μπορέσετε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου για επενδύσεις σε έργα και πρωτοβουλίες που:

 • Προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.
 • Στηρίζουν την καινοτομία και την έρευνα.
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
 • Ενισχύουν την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας.

Οι βασικοί Πυλώνες Χρηματοδότησης είναι:

Το ύψος της χρηματοδότησης με δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών και ΕΣ σύμφωνα με τους 5 πυλώνες του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Σε περίπτωση που ένα Επενδυτικό Σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους εξεταζόμενους πυλώνες λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών που απαιτούνται, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30%.

Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης |

Πράσινη Μετάβαση

 1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
 3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
 4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις πράσινης μετάβασης που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

 • Πράσινες Τεχνολογίες: Δαπάνες αναφορικά με τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης την ψηφιοποίηση των μεταφορών και άλλων ειδών ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) που στοχεύουν στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
 • Πράσινες Ικανότητες/Δεξιότητες: Δαπάνες που συμβάλουν στις πράσινες δεξιότητες και στην πράσινη οικονομία
 • Βιοποικιλότητα: Δαπάνες αναφορικά με την προστασία της φύσης της βιοποικιλότητας, τη φυσική κληρονομιά, τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές και την αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000
 • Ενεργειακή Απόδοση: Δαπάνες αναφορικά με α) έργα ενεργειακής απόδοσης σε ΜμΕ μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα β) δαπάνες για κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και γ) δαπάνες σχετικά τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη
 • Ανακαίνιση Κτιρίων: Δαπάνες επίτευξης ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος ή δημόσιας υποδομής, έργων επίδειξης και υποστηρικτικών μέτρων
 • Κυκλική Οικονομία: Δαπάνες αναφορικά με α) ενέργειες συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, β) διαχείριση οικιακών, ή επαγγελματικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, γ) μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία δ) αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων μολυσμένου εδάφους
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη: Δαπάνες αναφορικά με α) έργα υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, β) μέτρα πρόληψης για πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, γ) καθαρές αστικές μεταφορές, δ) αναβάθμιση σιδηροδρόμων μηδενικών εκπομπών, δ) θαλάσσιων λιμένων εσωτερικών πλωτών οδών (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις), κλπ.
 • Δημιουργία Θέσεων Εργασίας: Δαπάνες αναφορικά με την βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας που συνδέονται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Διαφύλαξη Ενεργειακής Ασφάλειας: Δαπάνες αναφορικά με α) έξυπνα ενεργειακά συστήματα, β) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από i) αιολικές πηγές, ii) ηλιακές πηγές, iii) βιομάζα, iv) άλλες πηγές (πχ γεωθερμική, θαλάσσια ενέργεια)

Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού

 1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος
 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Δαπάνες αναφορικά με:

α) ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου,

β) αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων προβολής και διαφήμισης,

γ) δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών και διαδικασιών,

δ) διασφάλιση ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού

ε) παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου,

στ) ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών για αυτοματοποίηση της παραγωγής (πχ ρομποτική 3D Printing,

ζ) κβαντικές υπολογιστικές ικανότητες/ικανότητες κβαντικής επικοινωνίας και

η) προμήθεια εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Ψηφιακές υποδομές και υποδομές δεδομένων

α) χρήση φορητών συσκευών για κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο,

β) αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων μέσω προβολής,

γ) κατασκευή/χρήση data center,

δ) παραμετροποίηση/χρήση λογισμικού ERP, MRP, DFRP, Performance Asset Management κα,

ε) κάλυψη δικτύου 5 G συνδεσιμότητα με ευρεία εδαφική κάλυψη και ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας

Συνεργατικοί σχηματισμοί

 1. i) Συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο:

α) μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας

β) επιχειρηματιών του διαδικτύου και νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ, Β2Β

 1. ii) Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει

Κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων

Δαπάνες αναφορικά με:

α) σχέδιο ανάπτυξης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

β) εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (πχ απασχόληση νέων)

α) παροχή υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις

β) εκτίμηση σχετικά με την συμβολή στο οικοσύστημα καινοτομίας ή στην αύξηση εσόδων για το ελληνικό δημόσιο ή στην δημιουργία διείσδυση σε νέες αγορές ή στην βελτίωση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή στην βελτίωση της αειφορίας των επιχειρήσεων ή στην κοινωνική ευημερία (πχ θέσεις απασχόλησης, αριστεία)

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας - Έρευνας & ανάπτυξης

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

Δείκτες Καινοτομίας

α) χρηματοδότηση διδακτορικών STEM,

β) ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ,

γ) δημιουργία νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας (όχι νέου brand),

δ) κατοχύρωση trademark σε χώρα του συστήματος MADRID

ε) κατοχύρωση design σε μία χώρα συστήματος HAGUE και

στ) το ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΚΑΔ (πχ 21, 26, 27, 28, 29, 30, 58.2, 62, 63, 71.2, 72)

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδεικτικοί εξεταζόμενοι δείκτες είναι ότι το αντικείμενο της έρευνας

α) σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe (πχ γεωργία, δασοκομία κ.α) της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης RISE (πχ Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής κ.α),

β) προβλέπει την διεξαγωγή συστηματικής έρευνας ή και της πειραματικής ανάπτυξης,

γ) στοχεύει στην δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή βελτίωση των υφιστάμενων

δ) στοχεύει στην δημιουργία νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών , εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ενδεικτικά κριτήρια για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι:

 • Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο/νέο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία
 • Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην συνεργασία κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών
 • Τουλάχιστον 20% των επιλέξιμων δαπανών αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας

Το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα που προκύπτει από εξαγορά/συγχώνευση και ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που συμμετέχουν στην εξαγορά/συγχώνευση κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών

Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας

Ύπαρξη εναλλακτικά:

 • Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
 • Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση, Διαμόρφωση γηπέδων.*
 2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 4. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 5. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές) (π.χ. εμπορικά σήματα, λογισμικά Η/Υ, συμφωνίες αδειών χρήσης κ.α.)
 6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).
 7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 8. Υπηρεσίες τρίτων
 9. Αναλώσιμα
 10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
 11. Κόστος κεφαλαίων
 12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)**
 13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)**

* Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

** Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων θα είναι το εξής:

 1. Τα δάνεια ΤΑΑ δύναται να καλύπτουν έως 50% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους,
 2. Τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους θα καλύπτει η ιδία συμμετοχή
 3. Το υπόλοιπο επιλέξιμο κόστος θα καλύπτεται μέσω δανείων συγχρηματοδότησης (κατ’ ελάχιστον του 30%) παρεχόμενα από την τράπεζα.
 4. Καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθούν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Το επιτόκιο των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4822/2021. Για κάθε Δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης καθορίζεται με βάση τις κρατούσες στην αγορά συνθήκες κατά την κρίση και σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας και δύναται να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο

Αποκλειώμενες δραστηριότητες

Σε συνδυασμό με τα κριτήρια της επιλεξιμότητας των φορέων, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ανεξαρτήτως μεγέθους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδεικτικά είναι:

 1. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία
 2. Δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες
 3. Χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή αμυντικών προϊόντων που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο
 4. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό, τα τυχερά παιχνίδια, εμπόριο του σεξ.
 5. Εξαιρούμενες δραστηριότητες από την χρηματοδότηση του Horizon Europe
 6. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για την συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία..
 7. Δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 8. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων πουν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 9. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 10. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 11. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
 12. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 13. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον (με ορισμένες εξαιρέσεις)