Έληξε
,

Έξυπνη Μεταποίηση

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παράταση έως 31/3/23

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες.

Η Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

– Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis).

– Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

– Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 • Χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας),
 • Πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης,

Ειδικότερα

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Η επιχείρηση απαιτείται να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία
 • Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές,
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση
 • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Επίσης, για την περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ενιαία επιχείρηση) απαιτείται να δηλωθεί ότι η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που εξομοιώνονται με αυτές
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομώης προϊόντων ή υπηρεσιών (franchise)
 • Οι offshore

Προϋπολογισμός πράξεων

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα έχουν προϋπολογισμό εντός των παρακάτω ορίων:

Ελάχιστος: 250.000€ – Μέγιστος 6.000.000€

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη Δράση.

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 • Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, δηλαδή να υποβάλλονται αναλυτικές οικονομικές προσφορές, τεχνική περιγραφή και προσπέκτους.

α/α Κατηγορία Ενέργειας ΚΕΔ Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών Όρια Δαπάνης
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος (<= 20%ΠΥ) 1.1.1 1.1.1. Κτιριακές εργασίες Έως 20% ΠΥ
1.1.2 1.1.2 Περιβάλλων χώρος
1.1.3 1.1.3  Συστήματα  αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή
1.1.4 1.1.4 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός (<=100%ΠΥ) 2.1.1 2.1.1 Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση εξοπλισμού Έως 100%ΠΥ
3 Ειδικές  εγκαταστάσεις κτιριακών
(<=40% Π/Υ κτιριακών δαπανών)
3.1.1 3.1.1 Ειδικές εγκαταστάσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό (μέχρι το 40% των δαπανών της κατηγορίας 1) Έως 40% του Π/Υ κτιριακών δαπανών
5 Δαπάνες  λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (<=20%ΠΥ) 5.1.1 5.1.1 Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ Έως 20% ΠΥ
5.1.2 5.1.2 Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών
5.1.3 5.1.3 Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
5.1.4 5.1.4 Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού (μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού)
6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών  –  μελετών για  την  προσαρμογή της  επιχείρησης  στις απαιτήσεις του Industry 4.0 (<=10%ΠΥ) 6.1.1 6.1.1 Εκπόνηση μελετών  και ερευνών κάθε μορφής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης Έως 10% ΠΥ
6.1.2 6.1.2 Εκπόνηση μελετών και ερευνών, αγορά υπηρεσιών και δαπάνες για την μετάβαση σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας
6.1.3 6.1.3 Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου (έως 2.500,00 €)
6.1.4 6.1.4 Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας
7 Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (<=10%ΠΥ) 7.1.1 7.1.1 Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών Έως 10% ΠΥ
7.1.2 7.1.2 Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων
7.1.3 7.1.3 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης
7.1.4 7.1.4 Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης)

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,

– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,

– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,

– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση

της αποδοτικότητας κόστους,

– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,

– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

– διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας με στόχο την παραγωγή νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών, η ανάπτυξη δοκιμών πρωτοτύπου και πιλοτικής εφαρμογής (first industrial deployment).

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

– μηχανολογικό εξοπλισμό,

– κτιριακές εγκαταστάσεις,

– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι

υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,

– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,

– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,

– υπηρεσίες ασφάλειας IT,

– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,

– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

– κόστη πιστοποίησης,

– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,

– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,

– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1, άρθρο 18 του τμήματος 2 και άρθρο 31 τμήματος 5) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δαπάνες Άρθρου 14 Δαπάνες Άρθρου 18 και 31
ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Ανεξαρτήτως μεγέθους
Βόρειο Αιγαίο 70% 75% 50%
Κρήτη 60% 70% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 60% 70% 50%
Κεντρική Μακεδονία 60% 70% 50%
Δυτική Μακεδονία 60% 70% 50%
Ήπειρος 60% 70% 50%
Θεσσαλία 60% 70% 50%
Ιόνια Νησιά 50% 60% 50%
Δυτική Ελλάδα 60% 70% 50%
Στερεά Ελλάδα 50% 60% 50%
Ευρυτανία 50% 60% 50%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας 60% 70% 50%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι 50% 60% 50%
Νότιο Αιγαίο 50% 60% 50%
Ανατολική   Αττική   /   Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι 35% 45% 50%
Δυτικός τομέας Αθηνών 25% 35% 50%

 

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης.

Η δημόσια δαπάνη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες.

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των απαιτήσεων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων των αρ. 8 του Καν. 651/2014 καθώς και του συνόλου των κατά περίπτωση εφαρμοστέων κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – LOGISTICS, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ,
 • ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών

προϊόντων και συνδέονται με ενισχύσεις σε ποσότητες

δ) Γεωργοκτηνοτροφικές

Υποβολή αιτήσης χρηματοδότησης

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται υποβολής μίας αίτησης ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται υποβάλλονται από υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 13.00

Αξιολόγηση πρότασης

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή και την παραλαβή των αιτήσεων χρηματοδότησης, θα ακολουθήσει ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ αξιολόγηση των αιτήσεων, από αξιολογητή του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) που επιλέγεται τυχαία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, η βαθμολογία του προωθείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και κατατάσσει τις προτάσεις σε φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών Αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων σταδίων:

Στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών –πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων- κατάσταση δικαιούχου (πχ μέγεθος/νέα ή υφιστάμενη)

Στάδιο Β’: Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ΕΣ και καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Στάδιο Γ΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Στάδιο Δ’: Καθορισμός ποσού επιχορήγησης Τελική κρίση Αξιολογητή

Στάδιο Ε΄: Γνωμοδότηση για την έγκριση / απόρριψη των Αιτήσεων

Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην ΓΓΒ και στον Υπουργό οπότε εκδίδεται η απόφαση ένταξης πράξεων, προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων.

Διαδικασία υλοποίησης - Παρακολούθησης πράξεων

Το έργο παρακολουθείται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του Π/Υ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων 12 μηνών υλοποίησης μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Μπορούν να γίνουν έως 2 αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης και μετά την εκτέλεση του 30% του έργου και έως το 80% και ακολουθείται από το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης.

Οι Ενδιάμεσες Επαληθεύσεις πραγματοποιούνται με διοικητικό έλεγχο (έλεγχο εγγράφων και παραστατικών) ενώ στην Τελική Επαλήθευση πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος.

Η επιχείρηση δύναται να πραγματοποιεί τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που συνάδουν με τη φύση και το χαρακτήρα της επένδυσης και υπακούουν στους κανόνες επιλεξιμότητας

Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση

 • Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά έως και τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου
 • Να μην  προβούν  στη  μετεγκατάσταση  της  ενισχυθείσας  επένδυσης  εκτός  της Περιφέρειας
 • Να μην διακόπτουν την επένδυση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση των ΦΥ).
 • Να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης ή μεγαλύτερης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση των ΦΥ).
 • Να μην  αντικαταστήσουν  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  εξοπλισμού,  εκτός  εάν  η αντικατάσταση αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας). Στις περιπτώσεις αυτές οφείλουν προ λήψεως οιασδήποτε ενέργειας να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης και εφόσον εγκριθεί να προβούν στην αντικατάσταση, με τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο το νέο όσο και τον παλαιό εξοπλισμό.
 • Να μην μεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, δίχως να προηγείται επίσημη ενημέρωση των ΦΥ.
 • Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση των ΦΥ).
 • Να μη μεταβάλουν ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.
 • Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται
 • Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης.

Σχετικά αρχεία

Download 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ-Πρόγραμμα-ΕΞΥΠΝΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ορθή.pdf
Download 1η-τροποποίηση-ΕΞΥΠΝΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-παράταση-1.pdf
Download 2η-Τροποποίηση-ΕΞΥΠΝΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-1-2.pdf