Έληξε
,

Πράσινα Ταξί

Ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (Leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (ΒEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης.

Δικαιούνται αγορά ή σύναψη επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 ανά άδεια στην οποία συμμετέχει ή είναι μοναδικός κύριος αυτής.

Ύψος Ενισχύσεων & Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

 • Για αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ οχήματα ΤΑΞΙ (BEV) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό 17.500 €.
 • Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο 5.000 €.
 • Η αγορά «έξυπνου» φορτιστή επιδοτείται με ποσό 500 €.
 • Για ΑμεΑ, προσαύξηση έως και 1.000 €
 • Για οικογένειες με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προσαύξηση έως και 1.000€ στο ποσό του οικολογικού bonus.
 • Για νέους έως 29 ετών προβλέπεται προσαύξηση έως και 1.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμα είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/858 (Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες).

«Έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης η/ο – είναι αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται στην ενότητα 12.5.1. (τύποι επαναφόρτισης Μοde 3 και Mode 4, κατά IEC 61851-1)

Υποβολή Έως 31/12/23

Στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης https://prasinataxi.gov.gr

Σημειώνεται ότι :

 • Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους.
 • Είναι αποδεκτός ο αποχαρακτηρισμός ή η απόσυρση του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, που έχουν γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα.
 • Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί: (α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου. (β) Στην τιμή μετρητοίς. Δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.
 • Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, τότε το συνολικό ποσό της επιδότησης καταβάλλεται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που διαθέτει έκαστος επί της αδείας του Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, και καταβάλλεται διακριτά στον ατομικό/εταιρικό λογαριασμό που θα υποδείξει έκαστος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (*).

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας κατόχων της άδειας
 2. Κωδικούς TaxisNet (από το Λογιστή)
 • Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους του προς απόσυρση οχήματος (*).
 1. Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ.
 2. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης, (Παράρτημα Υπόδειγμα 1)
 • Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ, προσκομίζεται «Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας» για ατομική επιχείρηση ή/και συγκύριος άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
 • Σε περίπτωση ωφελούμενου που έχει οικογένεια με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα προσκομίζεται
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης
 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση (Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα 2).
 2. Για Ατομική επιχείρηση προσκομίζεται αντίγραφο των στοιχείων μητρώου όπως
  1. προκύπτουν από την Α.Α.Δ.Ε. ή Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η.
  2. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από gsis.gr (*).
 3. Σε περίπτωση εταιρείας,
  1. σύσταση εταιρίας από Γ.Ε.Μ.Η. ή Γενικό Πιστοποιητικό από Γ.Ε.Μ.Η.
  2. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από Γ.Ε.Μ.Η. (*).
 • Σε περίπτωση εταιρείας,
  1. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα 7).
  2. Σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το Κεντρικό Μητρώο
  3. Πραγματικών Δικαιούχων (του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α ́139)).
 • Σε περίπτωση ιδιοκτήτη άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, ηλικίας έως 29 ετών, προσκομίζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Δικαιολογητικά Για Την Αγορά & Εγκατάσταση «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε οικιακό περιβάλλον

 1. Επίσημη προσφορά για το «έξυπνο σημείο» επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια
 • ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

Σε περίπτωση εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση

 1. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
 2. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς η εν λόγω θέση στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.

iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την θέση στάθμευσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σημείο επαναφόρτισης.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής, ότι το σημείο επαναφόρτισης η/ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr).

Σχετικά αρχεία

ΠΡΑΣΙΝΑ-ΤΑΞΙ_ΑΔΑ.pdf