Έληξε
,

Επιχειρηματικότητα 360

Στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο  του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Δικαιούχοι

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια

i. εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ
08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια
(οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με
υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης,
αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

ii. αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε
νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο
κόστος τους.

iii. Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3,
63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».

iv. Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και
διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε
έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.

v. Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και
Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για
αθλητικούς σκοπούς.

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου
Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του
60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος
υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με
το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου
νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός
(1) εκατομμυρίου ευρώ.

Εξαιρέσεις

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα
ενισχύσεων
• αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών
προϊόντων – αλιείας των άρθρων 65 έως 71,
• μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας των άρθρων 72 έως 77,
• ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων των άρθρων 84 έως 90
• εναλλακτικών μορφών τουρισμού των άρθρων 91 έως 97
και περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
στον σχετικό πίνακα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Είδη Ενισχύσεων

Κατηγορία Επιχείρησης Φορολογική απαλλαγή / Leasing / Μισθολογικό κόστος Επιχορήγηση
Μικρή 100% ΧΠΕ 80%

100% για ειδικές περιοχές*

Μεσαία 80% & 100% για ειδικές περιοχές*
Μεγάλη 80% & 100% για ειδικές περιοχές*

* 100% του ΧΠΕ για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται στις ειδικές περιοχές
Ανώτατο όριο ενίσχυσης για μικρές επιχείρησες € 3.000.000

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς εφαρμογής και το μέγεθος του φορέα επένδυσης:

 • φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, (αξιοποίηση ενίσχυσης από 3 έως 15 έτη),
 • επιχορήγηση, μόνο για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, η οποία ανέρχεται στο 80% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης για κάθε περιφέρεια και σε ειδικές περιπτώσεις ανέρχεται στο 100%
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, αφορά μόνο στο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Δεν ενισχύονται άλλες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

 

Δικαιούχοι Ενιχύσεων

Δικαιούχοι  των  ενισχύσεων  των  καθεστώτων  του  αναπτυξιακού  νόμου  είναι  οι

επιχειρήσεις  που  είναι  εγκατεστημένες  ή  έχουν  υποκατάστημα  στην  ελληνική

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. εμπορική εταιρεία,

β. συνεταιρισμός,

γ.  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε.  δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 • Κτηριακά: έως 45% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

80% για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

 • Αγορά του συνόλου ή / και μέρους των παγίων μιας επιχείρησης: η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Εξοπλισμός
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 1. Μεταφορά τεχνολογίας: αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.α.
 2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

 

Mισθολογικό κόστος των  νέων  θέσεων  εργασίας,

που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α’ ή/και β’ και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 α.  Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ

 β.  Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

 γ.  Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων δ.  Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

 ε.  Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 στ. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ