Έληξε
,

Επιχορήγηση Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 18/12/23 έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Νεοσύστατες. Ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την 18/12/23. Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Επιχορήγηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​30.000 € έως 400.000 €. ​​

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:
 • ​​10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες απο την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)
Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική αξιολόγηση.​

Ποσό ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 400.000 €. ​​

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

 • ​10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
 • επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δικαιούχοι

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο​​ συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και 18/12/23.
ΔΕΝ περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

Αιτήσεις Υποβολής

Περίοδος υποβολής

από 18/12/2023 έως 29/2/2024 (ώρα 15:00)

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική αξιολόγηση.​

Τι χρηματοδοτείται

Τι χρηματοδοτείται – Αναλυτικά (Πατήστε Εδώ)

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Υποβολή, ISO
 • Μεταφορικά μέσα – Αμιγώς Ηλεκτρικά
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 18/12/2023.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΔΑΠΑΝΗ (ΟΠΣΚΕ) ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Αναλυτικά
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών για την κατασκευή/επέκταση/ αποπεράτωση επί  κτιριακών  και  λοιπών  εγκαταστάσεων, καθώς  και  κάθε  μορφής  εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης, υπό τους ακόλουθους όρους :

→ Να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Επισημαίνεται ότι  οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας του Επενδυτικού Σχεδίου απαιτείται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την πρώτη (1η) εκταμίευση δημόσιας επιχορήγησης (εξαιρούμενης της προκαταβολής).
→ Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του
ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.  Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
→ Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
→ Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που
αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός Οι δαπάνες των κατηγοριών 02.20, 02.05, 02.22 και 02.19 συνδέονται με το κριτήριο Α.4τεκμηριώνεται ότι αφορούν σε: πιλοτική εφαρμογή ή υιοθέτηση μίας καινοτομίας στο επίπεδο της επιχείρησης, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών η/και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην λειτουργία της επιχείρησης, υποστήριξη της ΜΜΕ από τρίτους για την υιοθέτηση καινοτομιών, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
02.20 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησης, να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
• Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας Επιλέξιμες είναι δαπάνες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού,
02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας καθώς και στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, χρησιμοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου 02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€ Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου ψηφιακού εξοπλισμού, με στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να εφαρμοστούν τόσο στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται, όσο και στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις διαδικασίες της επιχείρησης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets και κινητών τηλεφώνων.
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης 02. 06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€ Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως:
o Έπιπλα γραφείου
o Είδη διακόσμησης
o Συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.
3 Μεταφορικά Μέσα 02.09 Μεταφορικά Μέσα Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα έως 50.000€ Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης. Το μεταφορικό μέσο να είναι:▪  είτε επαγγελματικής χρήσης
▪ είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9)          Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για επιβατικά οχήματα
4 Λογισμικό 06.07.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 10.000€ Ενδεικτικά αναφέρονται:
✓ Προμήθεια εφαρμογών για την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
✓    Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
✓    Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets). Το   κόστος   αρχικής   παραμετροποίησης  έως το 40%  του λογισμικού.
06.05. Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 2 τουλάχιστον γλώσσες πέρα της  ελληνικής,  θα  πρέπει  να  παρέχεται ευκολία  χρήσης  και  πρόσβασης  μέσω  κινητών συσκευών, καθώς και η δυνατότητα και να παρέχει τις εξής δυνατότητες: παραγγελιοληψίας, ο άμεσος έλεγχος διαθεσιμότητας και η ηλεκτρονική πληρωμή, WCAG), έκδοση 2.1
5 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» 04.17 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών  – Εκπαίδευση χρηστών «SOFTWARE-AS-A-SERVICE», «CLOUD-AS-A-SERVICE»  Εφόσον η υπηρεσία διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 5.000€ Εφόσον η υπηρεσία διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
6 Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 04.23 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης έως 3.000€ προετοιμασία της επιχείρησης, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, καθώς και οι δαπάνες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση του συστήματος
7 Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου Σύνολο των 04.29,
04.03, 04.08, 04.11,
04.04 και 04.10 έως
30.000€
Οι επιλέξιµες μελέτες ενδεικτικά αναφέρονται σε:
✓ τεχνικές  μελέτες από  αρμόδιο μηχανικό, επιστασία/επίβλεψη. Σημειώνεται ότι  δεν  είναι επιλέξιμες στην παρούσα κατηγορία δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς
μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί
ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
✓    μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, κλπ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας
✓ αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
✓    τεχνικές μελέτες ενεργειακού συμβούλου για την εγκατάσταση συστημάτων/ εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη 04.03 έως 3.000€ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των επιχειρήσεων (πχ έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως).
04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Άθροισμα των 04.08 και
04.11 έως 10.000€
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας όπως  συνεργασία με Ερευνητικό Κέντρο, συμβουλευτική στήριξη της επιχείρησης για Ε&Α, στήριξη από σχετικές υφιστάμενες δομές όπως κέντρα ικανοτήτων ή γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας ή συνεργασία με άλλη ΜΜΕ, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών Ε&Α.
04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς Εκπόνηση ερευνών αγοράς και σχεδίων διείσδυσης σε ξένες αγορές, οδικού χάρτη εξωστρέφειας της επιχείρησης.
8 Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας –
Διεθνοποίησης
07.03 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης Άθροισμα των 07.03, 07.04, 07.06 και 07.13 έως 10.000€ Οι δαπάνες με κατηγοριοποίηση 07.03, 07.04, 07.06 και 07.13 αφορούν αποκλειστικά σε:
✓ Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
✓    Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.
✓    Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.
✓ Συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Επιλέξιμες είναι αποκλειστικά οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της
επιχείρησης.
07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
07.14   Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας 07.14 έως 20.000€ ✓    Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας
✓    Υπηρεσίες σχεδιασμού ετικέτας
✓    Υπηρεσίες σχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
και είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε συσκευασία / ετικέτα / εταιρική ταυτότητα.
09. Έμμεσες δαπάνες 09.01 Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου Δεν απαιτείται προσκόμιση παραστατικών καταβάλλεται αναλογικά με το ύψος κάθε πληρωμής. Περιλαμβάνεται υποχρωτικά στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος Π/Υ 30.000€ Μέγιστος 400.000€

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
  • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
  • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
  • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
  • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
  • Να λειτουργούν ή να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας / διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους
  • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία,
  • οι νεοσύστατες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπο ίδρυση πριν την πρώτη εκταμίευση.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής ορίζονται στην αναλυτική προσκληση.

Επισημαίνεται ότι:
– θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
– δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση και στα οποία, ενδεικτικά, δύνανται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70

Επικοινωνήστε μαζί μας για Ενημέρωση και προέλεγχο της Δράσης

Για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τη δράση καθώς για τον προέλεγχο ή και προετοιμασία της υποβολής της πρότασης υπαγωγής επικοινωνήστε μαζί μας στο:

Επιχειρείν Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ Κέντρο 2231043486

6951083213 / 6951087248

info@epihirin.gr / www.epihirin.gr