Υπηρεσίες ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Είμαστε δίπλα σας στις σημαντικές στιγμές της ζωής σας για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας.

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια
Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών
Ανασχεδιασμός 
Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων 
Σχέδια Marketing 
Έρευνες Αγοράς 
Μελέτες Benchmarking

​Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας
   Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
  Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
   Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό – Αναπτυξιακό Νόμο
   Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διαδικασιών Οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός
Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων
 Διαχείρισης Ποιότητας 
 Συστήματα Ποιότητας κατά ISO 
 Περιβαλλοντικά Συστήματα 
 Εκπαίδευση στην Ποιότητα 
 Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label 
 Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS 
Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM 
 Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών 
Σχεδίων  Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών 
 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων 
 Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
 Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Μελέτες Κόστους Οφέλους 
 Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια
Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών
Ανασχεδιασμός 
Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων 
Σχέδια Marketing 
Έρευνες Αγοράς 
 Μελέτες Benchmarking

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διαδικασιών Οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός
Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων
 Διαχείρισης Ποιότητας 
 Συστήματα Ποιότητας κατά ISO 
 Περιβαλλοντικά Συστήματα 
 Εκπαίδευση στην Ποιότητα 
 Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label 
 Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS 
Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM 
 Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας
   Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 
  Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
   Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό – Αναπτυξιακό Νόμο
   Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών 
Σχεδίων  Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών 
 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων 
 Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
 Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Μελέτες Κόστους Οφέλους 
 Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429

Είμαστε δίπλα σας στις σημαντικές στιγμές της ζωής σας για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας.