Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Προνομιακή χρηματοδότηση με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Καλύψτε με ευελιξία οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη της επιχείρησής σας, με το Πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει χρηματοδότηση με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός  από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
 • Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα  Ευρώ 50 εκατ. ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα Ευρώ 43 εκατ. 
 • Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας  Ε.Μ.Ε.)
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ.

Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληρεί – πλέον των ανωτέρω – σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν  υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Να μην  εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).
  Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» – Β΄ Κύκλος, εφόσον:
 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.
 • δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό εκ των κάτωθι κριτηρίων, όποιο είναι το μεγαλύτερο: 
 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων).

  Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης.                                                                  

 • ή το 25% του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης, το ποσό του δανείου δύναται να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον Αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη Μεγάλη Επιχείρηση.

Με σκοπό να μετακυλήσουμε στις επιχειρήσεις το όφελος από το υψηλό ποσοστό παρεχόμενης εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων – Covid-19, σας προσφέρουμε Κεφάλαιο Κίνησης με ιδιαίτερα προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο.

Προμήθεια Εγγύησης

Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων – Covid-19 παρέχεται έναντι προμήθειας. 

Χαρακτηριστικά Προμήθειας Εγγύησης:
 • Υπολογίζεται μόνο επί του εγγυημένου ποσού του δανείου (δηλ. στο 80% του ποσού του δανείου).
 • Καταβάλλεται εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και για τη συνολική διάρκεια αυτού.
 • Επιχορηγείται, από διαθέσιμα -για τον σκοπό αυτό- κονδύλια της Ε.Α.Τ. ύψους Ευρώ 250 εκατ. και έως του ποσού των Ευρώ 2.300.000 ανά επιχείρηση. 
 • Σωρεύει με τις ενισχύσεις της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 / Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά περίπτωση.
 • Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας δανειακής σύμβασης.

Προϋποθέσεις  για την επιχορήγηση της Προμήθειας Εγγύησης υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας:

Δεδομένου ότι η Δράση αφορά Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα, ο πιστούχος υποχρεούται στην εφάπαξ καταβολή προμήθειας εγγύησης υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία ωστόσο επιδοτείται, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Η λήψη της επιχορήγησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του δανειολήπτη.
 • Το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εγγυημένου ποσού του δανείου, τη διάρκειά του, την προβλεπόμενη προμήθεια εγγύησης που ο δανειολήπτης όφειλε να καταβάλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλε.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου δεν διαφοροποιείται ούτε το ύψος της επιχορήγησης που ο δανειολήπτης τυχόν έλαβε, ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.
 • Σε περίπτωση που το ποσό της προμήθειας είναι μεγαλύτερο της επιχορήγησης, το υπερβάλλον ποσό καλύπτεται από την επιχείρηση.
 • Επιχορήγηση για προμήθεια εγγύησης δεν θα αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
 • Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, η επιχορήγηση χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλισή της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς .
 • Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
 • Δεν καταβάλλεται ενίσχυση για προμήθεια εγγύησης σε επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:

   

  – για δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα

  – υψηλό ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ή το ετήσιο μισθολογικό κόστος ή με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

 • Διάρκεια:

  – έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Ολική Εκταμίευση μέχρι 30/06/2022

Συμβουλευτείτε το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ