Ταμείο εγγυοδοσίας επενδύσεων EEGGF

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 •   Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς
 •   Δε δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, αλιεία ή στις υδατοκαλλιέργειες
 •   Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκονται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή – αναγκαστική διαχείριση
 •   Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα
 •   Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation) και δεν έχουν ληφθεί εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (is not a Sanctioned Person)
 •   Δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων
 •   Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) από €7.000 έως €900.000

 • Επενδυτικό δάνειο από €10.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη
 • Κεφάλαιο Κίνησης από €7.000-€900.000 με διάρκεια από 1 μέχρι 7 έτη

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.) από €10.000 έως €1.875.000

 • Διάρκεια από 1 μέχρι 10 έτη για ποσά έως και € 900.000
 • Διάρκεια από 1 έως 5 έτη για ποσά έως και €1.875.000

Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ)

 

Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ)

 

Η εν λόγω χρηματοδότηση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ή αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων της επιχείρησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Απομένουν:

ημέρες πριν τη λήξη

Συμβουλευτείτε το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ