Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF)

Αποκτάτε κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια. Έχετε δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων υποχρεώσεών σας.

Η χρηματοδότηση σας παρέχεται για:

  • Κεφάλαιο κίνησης.
  • Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για επαγγελματικό εξοπλισμό ή στέγη.

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ενήμερων υποχρεώσεων της επιχείρησής σας (υπό προϋποθέσεις).

Νεοσύστατες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που:

  • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους.
  • Διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγεται

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Pan European Guarantee Fund (EGF) παρέχεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ.

Έτσι, σας εξασφαλίζεται δυνατότητα για χρηματοδότηση με:

  • Μειωμένο περιθώριο επιτοκίου
  • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων

Η διάρκεια της χρηματοδότησής σας εξαρτάται από τον σκοπό της:

  • Για κεφάλαιο κίνησης είναι έως 8 χρόνια.
  • Για επαγγελματικό εξοπλισμό είναι έως 10 χρόνια.
  • Για επαγγελματική στέγη είναι έως 10 χρόνια.

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Pan European Guarantee Fund EIF (EGF) χορηγούνται έως και τις 30.12.2022.

Απομένουν:

ημέρες πριν τη λήξη

Συμβουλευτείτε το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ