ΔΑΝΕΙΟ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων EEGGF

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών για την κάλυψη των επενδυτικών τους σχεδίων ή και για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους με κεφάλαιο κίνησης.

Ύψος επένδυσης
από 7.000€
έως 1.875.000€

  • 00ημέρες πριν τη λήξη

Ταμείο εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ COVID-19

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Τα δάνεια θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 30/06/2022 και αναμένεται στον Β’ κύκλο να προσεγγίσουν τα 2,5 δις ευρώ ενώ στο Γ’ Κύκλο τα 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του Α’ κύκλου εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν δάνεια πάνω από 3,5 δις ευρώ. Το συνολικό ύψος των δανείων και των τριών κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 6,5 δις ευρώ.

Για τον Α’ & Β’ κύκλο της Δράσης οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Ο Γ’ κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 – React EU.

Ύψος επένδυσης:
από 3.000€
έως 200.000€

  • 00ημέρες πριν τη λήξη

Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF)

Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρέχουμε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan European Guarantee Fund (EGF), με σκοπό να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα χρηματοδότησης για να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σχέδιά σας και να καλύψετε τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης.

  • 00ημέρες πριν τη λήξη

Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα “COSME Loan Guarantee Facility” (LGF)

Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα “COSME Loan Guarantee Facility” (LGF)

Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Υλοποιήστε κάθε επιχειρηματικό σας σχέδιο, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο κεφαλαιο.

Δράση “ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σκοπός είναι η χρηματοδοτηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Ύψος επένδυσης:
από 25.000€
έως 1.500.000€

  • 00ημέρες πριν τη λήξη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΑΔΥΜ COVID-19 ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είστε Μικρή ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά;

Καλύψτε όλες τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής σας, με το Πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει χρηματοδότηση με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη αλλά και μειωμένο επιτόκιο κατά 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, λόγω της συνεισφοράς και της άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ύψος επένδυσης:
από 5.000€
έως 50.000€