ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρηματοδότηση και Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων - Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια - Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών - Ανασχεδιασμός - Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων - Σχέδια Marketing - Έρευνες Αγοράς - Μελέτες Benchmarking

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και Διαδικασιών οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός - Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - Συστήματα Ποιότητας κατά ISO - Περιβαλλοντικά Συστήματα - Εκπαίδευση στην Ποιότητα - Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label - Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS - Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM - Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων - Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Μελέτες Κόστους Οφέλους - Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429