«Νεοφυής επιχειρηματικότητα» Π/Υ 60.000€/ 100% επιδότηση για ίδρυση ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

neofyis
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι:
o φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών τα οποία είτε είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
o ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι μισθωτοί.
o Να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα (εάν τα μικτά έσοδα από εμπορική δραστηριότητα είναι λιγότερα του 25% του συνόλου θεωρείται ότι δεν ασκούν)
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Επιδοτούνται με 100% και για ποσό από 15.000€ έως και 60.000€ για σύσταση ΝΕΑΣ επιχείρησης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

1. Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα οριστεί (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης)
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Η δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (πλην του Τουρισμού) με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Προτεραιότητα εστιάζεται στους Τομείς:

o Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
o Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
o Υλικά / Κατασκευές
o Εφοδιαστική Αλυσίδα
o Ενέργεια
o Περιβάλλον
o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
o Υγεία‐Φάρμακα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100%.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η υλοποίηση ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

o Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κά.) έως 60% επί του προϋπολογισμού.
o Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κ.α) έως 8% επί του προϋπολογισμού. - Δαπάνες προβολής δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 15% επί του προϋπολογισμού.
o Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% ΕΚΤ
o Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% και έως 5.000€ Αθροιστικά οι ανωτέρω δύο δαπάνες έως το 50% του συνόλου του Π/Υ έργου.
o Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% επί του προϋπολογισμού.
o Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% επί του προϋπολογισμού.
o Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/ έως του ποσού των 24.000 ευρώ.

Οι δαπάνες εντάσσονται εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

Σημαντικό!

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή, προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας, καθώς η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας με υψηλό βαθμό ωριμότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκρισή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Αττική- Αθήνα: 2110126005

Στερεά Ελλάδα: 2231043486

www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr
SkypeName :epihirinconsulting

PDF

Κατεβάστε το έντυπο PDF του Επιχειρείν Κατεβάστε το PDF

PDF

Κατεβάστε το έντυπο με συχνές ερωτήσεις
Κατεβάστε το PDF