Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

τουριστικα2
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 150.000€ και σε ποσοστό 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που να έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015.


Να απασχολούν κατά μέσο όρο κατά το χρόνο λειτουργίας τους 0,5 ΕΜΕ
Να διαθέτουν σε ισχύ νόμιμη άδεια ή να έχουν υποβάλλει φάκελο για αδειοδότηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
2. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
4. Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές ΑμεΑ.
5. Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
6. Οι ενισχύσεις που έχει λάβει συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, να μην υπερβαίνουντα 200.000 ευρώ μέσα σε μία 3ιετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί με δύο (2) κύκλους προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ισχύει ο Κανονισμός (DeMinimis)

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% των επιλέξιμων δαπανών .

Με την πρόσληψη νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου & τουλάχιστον 30% στο 1ο έτος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες

• ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακάκια κτλ
• μηχανήματα και εξοπλισμός
• εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
• συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό
• προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 ευρώ
• λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 ευρώ
• μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθωσης δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά μεταφορικών μέσων.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες : παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, έρευνες αγοράς
• μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτατο τα 24.000 ευρώ


Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

Σημαντικό!

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή, προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας, καθώς η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας με υψηλό βαθμό ωριμότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκρισή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Αττική- Αθήνα: 2110126005

Στερεά Ελλάδα: 2231043486

www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr
SkypeName :epihirinconsulting

PDF

Κατεβάστε το έντυπο PDF του Επιχειρείν με όλες τις λεπτομέρειες

Κατεβάστε το PDF

PDF

Κατεβάστε το έντυπο με συχνές ερωτήσεις
Κατεβάστε το PDF