Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3ΒΑΘΜΙΑΣ
Ενισχύονται πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, για έναρξη/υποστήριξη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 100% Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ ευρώ. Χρηματοδοτούνται: Αγορά εξοπλισμών λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:

o πτυχιούχοι 3βάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕI),
o άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της πρότασης ή
o φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
o Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα
o Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
2. Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
3. Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
4. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
5. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
6. Ισχύει ο κανονισμός De Minimis.

Εισοδηματικά κριτήρια: Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιδοτούνται με 100% των δαπανών
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχύονται τα σχέδια για την ένταξη ή/ και την υποστήριξη των πτυχιούχων στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος για δύο έτη. Για αυτά τα δύο έτη το πρόγραμμα καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες όπως :

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 10/5/2016.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Σημαντικό!

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή, προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας, καθώς η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας με υψηλό βαθμό ωριμότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκρισή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Αττική- Αθήνα: 2110126005

Στερεά Ελλάδα: 2231043486

www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr
SkypeName :epihirinconsulting

PDF

Κατεβάστε το έντυπο PDF του Επιχειρείν Κατεβάστε το PDF

PDF

Κατεβάστε το έντυπο με συχνές ερωτήσεις
Κατεβάστε το PDF