Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

αναβαθμιση υφισ2
Ενισχύονται με ποσό 15.000€ έως 200.000€ και ποσοστό το 40% των επιλέξιμών δαπανών που προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31/12/2015, έχουν λιγότερους από 50 εργαζομένους, διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή έχουν αιτηθεί για αυτή, να μην λειτουργούν ως franchise και δραστηριοποιούνται στους τομείς:


1. Aγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
2. Eνέργεια
3. Περιβάλλον
4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
5. Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
6. Υγείας - Φαρμάκων
7. Υλικά- Κατασκευές
8. Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
2. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
4. Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές ΑμεΑ.
5. Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
6. Οι ενισχύσεις που έχει λάβει συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, να μην υπερβαίνουντα 200.000 ευρώ μέσα σε μία 3ιετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ισχύει ο Κανονισμός (DeMinimis)

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% των επιλέξιμων δαπανών .

Με την πρόσληψη νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ% Στο Έργο
Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
40%
Μηχανήματα – Εξοπλισμός2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα γραφείο, τηλεφωνικά κέντρα)
90%
Άϋλες ∆απάνες3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων
100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού
40% και μέχρι 24.000€ (12.000,00€/ΕΜΕ)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016.

Σημαντικό!

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή, προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας, καθώς η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας με υψηλό βαθμό ωριμότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκρισή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Αττική- Αθήνα: 2110126005

Στερεά Ελλάδα: 2231043486

www.epihirin.gr e-mail: info@epihirin.gr
SkypeName :epihirinconsulting

PDF

Κατεβάστε το έντυπο PDF του Επιχειρείν με όλες τις λεπτομέρειες

Κατεβάστε το PDF